มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ITA) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ITA)

1. ทุกหน่วยงาน
     1.1 ผู้บริหารหน่วยงานต้องมีการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
            1.1.1 มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มทส.
            1.1.2 มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มทส.
            1.1.3 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของ มทส.
            1.1.4 มาตรการป้องกันการทุจริต มทส.
            1.1.5 มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ มทส.
     1.2 จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.3 จัดทำช่องทาง Q&A และ Social Network ที่สามารถสอบถามและตอบคำถามโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, ระบบ Messenger บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ
     1.4 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.5 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และนำเผยแพร่สรุปผลความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.6 นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           - การดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
           - แบบ C-1 - C3
     1.7 เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ตามภารกิจหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนงานหรือโครงการ ข้อมูลช่องทางในการติดต่อหน่วยงาน
     1.8 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ และหรือส่งให้ส่วนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
           - ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
           - กิจกรรมศูนย์บรรณสารฯ ในเดือนที่ผ่านมา
           - รายงานประจำปี
2. หน่วยงานให้บริการ
     2.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ เพื่อแสดงขั้นตอนการให้บริการ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีการให้บริการแบบออนไลน์ ควรแสดงขั้นตอนการให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           - ขั้นตอนการใช้ระบบจองห้องค้นคว้า
           - ขั้นตอนการใช้ระบบตรวจสอบและจอง Video on Demand
     2.2 จัดทำบัตรคิวหรือระบบคิว
     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้พัฒนาระบบการจองมาใช้กับบริการห้องค้นคว้า โดยผู้รับบริการสามารถจองห้องค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ตามวัน เวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีระบบจองบริการ Video on Demand โดยระบบจะเปิดให้จองเมื่อมีการใช้งานเครื่องรับชม Video on Demand เต็มทุกเครื่องแล้ว และให้บริการตามลำดับการจอง
     2.3 จัดทำคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2.4 จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ ให้เป็นไปโดยง่ายสะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล เช่น ณ จุดให้บริการ และหรือบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยนำข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับนำมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงต่อไป
           - ผลประเมินความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุด
           - ผลประเมินความพึงพอใจต่อบริการสื่อการศึกษา
     2.5 จัดทำช่องทาง E-Service ในการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ โดยมิต้องมาดำเนินการที่หน่วยงาน
           - ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
           - อบรมการค้นและใช้โปรแกรม EndNote
           - SUT LIB BOOK DELIVERY
           - ระบบขอใช้บริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์
           - ระบบสั่งซื้อเอกสารออนไลน์
           - ระบบขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรมออนไลน์
     2.6 จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานทุกเดือนหรือทุกไตรมาสและนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2.7 จัดทำ Q&A และ Social Network เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารได้สองทางกับผู้รับบริการ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ
     ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่าน Social Network ได้จาก การส่งข้อความ (Messenger) เพื่อสนทนาบน Facebook และ LINE Official ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงาน ณ เคาน์เตอร์ Information รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ตอบคำถามผู้รับบริการ รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการแจ้ง
3. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดำเนินงานการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจนโดยมีการจัดทำสถิติและเปรียบเทียบให้เห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
           - การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ