มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ITA) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ITA)

1. ทุกหน่วยงาน
     1.1 การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่
            1.1.1 มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มทส.
            1.1.2 มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มทส.
            1.1.3 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของ มทส.
            1.1.4 มาตรการป้องกันการทุจริต มทส.
            1.1.5 มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ มทส.
            1.1.6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            1.1.7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            1.1.8 ประกาศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เรื่อง การดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
     1.2 จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.3 จัดทำช่องทาง Q&A และ Social Network ที่สามารถสอบถามและตอบคำถามโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, ระบบ Messenger บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ
     1.4 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.5 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และนำเผยแพร่สรุปผลความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.6 นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           - การดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
           - แบบ C-1 - C3
     1.7 เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ตามภารกิจหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนงานหรือโครงการ ข้อมูลช่องทางในการติดต่อหน่วยงาน
     1.8 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ และหรือส่งให้ส่วนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
           - ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
           - กิจกรรมศูนย์บรรณสารฯ ในเดือนที่ผ่านมา
           - รายงานประจำปี
2. หน่วยงานให้บริการ
     2.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ เพื่อแสดงขั้นตอนการให้บริการ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีการให้บริการแบบออนไลน์ ควรแสดงขั้นตอนการให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           - ขั้นตอนการใช้ระบบจองห้องค้นคว้า
           - ขั้นตอนการใช้ระบบตรวจสอบและจอง Video on Demand
     2.2 จัดทำบัตรคิวหรือระบบคิว
     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้พัฒนาระบบการจองมาใช้กับบริการห้องค้นคว้า โดยผู้รับบริการสามารถจองห้องค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ตามวัน เวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีระบบจองบริการ Video on Demand โดยระบบจะเปิดให้จองเมื่อมีการใช้งานเครื่องรับชม Video on Demand เต็มทุกเครื่องแล้ว และให้บริการตามลำดับการจอง
     2.3 จัดทำคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2.4 จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ ให้เป็นไปโดยง่ายสะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล เช่น ณ จุดให้บริการ และหรือบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยนำข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับนำมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงต่อไป
           - ผลประเมินความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุด
           - ผลประเมินความพึงพอใจต่อบริการสื่อการศึกษา
     2.5 จัดทำช่องทาง E-Service ในการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ โดยมิต้องมาดำเนินการที่หน่วยงาน
           - ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
           - อบรมการค้นและใช้โปรแกรม EndNote
           - SUT LIB BOOK DELIVERY
           - ระบบขอใช้บริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์
           - ระบบสั่งซื้อเอกสารออนไลน์
           - ระบบขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรมออนไลน์
     2.6 จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานทุกเดือนหรือทุกไตรมาสและนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2.7 จัดทำ Q&A และ Social Network เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารได้สองทางกับผู้รับบริการ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ
     ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่าน Social Network ได้จาก การส่งข้อความ (Messenger) เพื่อสนทนาบน Facebook และ LINE Official ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงาน ณ เคาน์เตอร์ Information รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ตอบคำถามผู้รับบริการ รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการแจ้ง
3. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีผลการดำเนินงานการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจนโดยมีการจัดทำสถิติและเปรียบเทียบให้เห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
           - การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คู่มือการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
           - คู่มือการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี