กฏหมายที่ต้องรู้ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กฏหมายที่ต้องรู้

♦ ด้านห้องสมุด
:: ประกาศ ::
  ระเบียบการใช้บริการ
♦ ด้านสื่อการศึกษา
:: ประกาศ ::
  หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย
♦ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: หนังสือ ::
  หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

:: ประกาศ ::
  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  แนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  แนวปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  มาตรการการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลฯ (Privacy Notice)

:: พระราชบัญญัติ ::
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5)

:: แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ::
  แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนระยะสั้น)
  แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนระยะยาว)