บริการผลิตเอกสารกลาง

        บริการผลิตสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อจำหน่ายแก่นักศึกษา ผลิตสำเนาข้อสอบ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และประสานงานจัดพิมพ์โรงพิมพ์ภายนอกกรณีที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงจำนวนมาก
อัตราค่าบริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการผลิตเอกสารกลาง