บริการจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (Bookstore)

        บริการจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน สมุดเขียน ปกรายงาน ที่ผลิตจากงานผลิตเอกสารกลาง รวมทั้งหนังสือ ตำราที่ผลิตจากสำนักพิมพ์ มทส. แก่นักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา และนำส่งเงินรายได้แก่มหาวิทยาลัย