ทรัพยากรสารสนเทศ มทส.

คลังข้อสอบเก่าออนไลน์

คลังปัญญา มทส. (SUTIR)

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี : สังคมศาสตร์ (Suranaree Journal of Social Science)

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Suranaree Journal of Science and Technology)

วารสารวิชาการที่ ศบส. จัดให้บริการ

เอกสารประกอบการสอนออนไลน์