การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน