2 เมษายน 2564 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2 เมษายน 2564 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3


วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 (เวลา 09.00 - 12.00 น)
ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3
อบรมการค้นคืนสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์เนื้อหาการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
แนะนำเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การค้นหาหนังสือฉบับพิมพ์และหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บทความ รายงานการประชุม กรณีศึกษา ฯลฯ จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยทั้งของไทย และต่างประเทศ

ลักษณะการฝึกอบรม
เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา เช่น การค้นหาหนังสือฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สกว. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์, ACS, AIP/APS, ScienceDirect, Wiley-Blackwell, SpringerLink, Emerlad, DAO, SCOPUS เป็นต้น

กรณีที่คณาจารย์ / นักศึกษา ประสงค์ให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเป็นการเฉพาะกลุ่ม นอกเหนือตารางเวลา

ที่ปรากฏ โปรดติดต่อฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยตรง โทรศัพท์. 044-223087-88 Email : srisui@sut.ac.th  
กลุ่มไลน์ แลกเปลี่ยนการค้นคืนสารสนเทศ และ EndNote