กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ห้องสมุด) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ห้องสมุด)