15 กันยายน 2564 (11.00-12.30 น.) อบรมการสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั่วโลก จากฐานข้อมูล ProQuest Dessertations & Theses Global - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
15 กันยายน 2564 (11.00-12.30 น.) อบรมการสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั่วโลก จากฐานข้อมูล ProQuest Dessertations & Theses Global