รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563