ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน ศบส. คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน ศบส. คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12