เปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวง อว.