6 พฤษภาคม 2565 การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
6 พฤษภาคม 2565 การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 
09.30 น. - 11.00  น. ฐานข้อมูล AIP / APS  (ฟิสิกส์)
11.00  น. - 12.00  น. ฐานข้อมูล ProQuest Agriculture  (เทคโนโลยีการเกษตร)