อพ.สธ. ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Tour อพ.สธ.(คลองไผ่) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
อพ.สธ. ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Tour อพ.สธ.(คลองไผ่)