กิจกรรมศูนย์บรรณสารฯ ในเดือนที่ผ่านมา - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา