ห้องสมุดเปิดบริการถึงเที่ยงคืน (12 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ห้องสมุดเปิดบริการถึงเที่ยงคืน (12 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566)