ห้องสมุดเปิดบริการเที่ยงคืน 18 - 27 ธันวาคม 2566 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ห้องสมุดเปิดบริการเที่ยงคืน 18 - 27 ธันวาคม 2566