ลงทะเบียน/Register : 5 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ลงทะเบียน/Register : 5 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878)