ลงทะเบียน/Register : 7 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ลงทะเบียน/Register : 7 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS