ลงทะเบียน/Register : 8 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ลงทะเบียน/Register : 8 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3