รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 24 มิถุนายน 2564 อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 24 มิถุนายน 2564 อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878)

#รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสาขาวิชา/หน่วยงาน
1 256018 สุมิตรา วิไชยคำมาตย์ ศูนย์กิจการนานาชาติ