รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 5 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 5 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878)

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา/หน่วยงาน (School/Office of the Rector)
1Lทิพวั ขอพันธ์กลาง Digitech
2นาย ภควันต์ ทะสังจา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3นายสมหมาย ยิ้มถนอม ศพด.อบต.ทางเกวียน