รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 15 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 15 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา (School)
1นาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ สหกิจศึกษา