รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 16 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 16 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา (School)
1วธัญญู เครื่องประดับ วิศวกรรมไฟฟ้า
2กรเมษ กุญชร วิศวกรรมศาสตร์
3ศรัณย์ เตชะนอก วิศวกรรมไฟฟ้า
4ชุณวรรณ ยกย่อง วิศวกรรมไฟฟ้า
5อภิรักษ์ ศรีชะนะ วิศวกรรมไฟฟ้า
6เอกราช สุริยวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
7ปริณดา คงยิ่งหาญ เทคโนโลยีการผลิตพืช
8พิมพกานต์ คำแดงใส วิศวกรรมไฟฟ้า
9พิชญา นอกพุดซา เทคโนโลยีการผลิตพืช