รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 22 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 22 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา (School)
1นางสาวสิรารมย์ อวยจินดา การจัดการ-แผน ก 2 , สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, SUT
2โสธิชา กิจอาสา วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3ชาญดา เอ่งฉ้วน เทคโนโลยีชีวภาพ
4Tuangrak Seabkongseng Biotechnology
5Phirom​ Aunkam Biotechnology
6ศิริพร สุวรรณะ เทคโนโลยีชีวภาพ
7ปาจรีย์ คชสิทธิ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
8Socheata chou Biotechnology
9กานดา รุ่งบุญ เทคโนโลยีชีวภาพ