รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 23 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 23 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา (School)
1จอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
2Benjamas Chulasatit English Studies