รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม MS TEAMS

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา (School)
1กิตติกรณ์ กล่องพุดซา
2นาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ สหกิจศึกษา
3Paranee Anusonthi Pediatric Nursing
4พรภิมล แข็งขัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5ณัฐารัตน์ ทองมูล เทคโนโลยีอาหาร
6Mr. Aung Thet Paing School of Civil Engineering
7นายกิติศักดิ์ แดงทอง วิศวกรรมโยธา ฯ
8ทรงธรรม หัตถา เทคโนโลยีสังคม