รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 30 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 30 พฤศจิกายน 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา (School)
1ขวัญวณิชย์ บัญชเสนศิริ รพ.มทส
2อารียา ทองวิลัย เทคโนโลยีการจัดการ
3จันทรรัตน์ บุญมาก ส่วนประชาสัมพันธ์
4นายจักริน บรรจงปรุ เทคโนโลยีสังคม
5Benjamas Chulasatit English language Studies
6พรภิมล แข็งขัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย