เวลาเปิดทำการ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เวลาเปิดทำการ

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
  • ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 24.00 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 - 24.00 น.
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ปิดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย