ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บุคลากร

ผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
E-mail: nattaya@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3084
ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โศรฎา แข็งการ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
E-mail: soradak@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3077
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล: ณัชชา บวรพานิชย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่าย)
E-mail: arraya@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3061
ชื่อ-สกุล: เนาวรัตน์ มหาโคตร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: naorut@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3062
ชื่อ-สกุล: สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: paporn@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3063
ชื่อ-สกุล: วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail: vilairat@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3095
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล: ดวงใจ กาญจนศิลป์
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)
E-mail: doungjai@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3071
ชื่อ-สกุล: ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: ratchane@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3067
ชื่อ-สกุล: คนึงนิตย์ หีบแก้ว
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: nit@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3106
ชื่อ-สกุล: พุทธชาติ เรืองศิริ
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: poolsri@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3106
ชื่อ-สกุล: จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: chanpen@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3100
ชื่อ-สกุล: ยุพาพร ประกอบกิจ
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: yupapornn@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3076
ชื่อ-สกุล: ฐิตารีย์ เนียมสร้อย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail: tiya@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3108
ชื่อ-สกุล: พรรณิภา อู่ผลเจริญ
ตำแหน่ง: พนักงานห้องสมุด
E-mail: pannipa@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3108
ชื่อ-สกุล: พรสุรีย์ บุตรวิชา
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: ponsuree@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3089
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล: ขวัญแก้ว เทพวิชิต
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ (หัวหน้าฝ่าย)
E-mail: kwankaew@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3073
ชื่อ-สกุล: วิไลลักษณ์ อินมีศรี
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: wilailaki@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3074
ชื่อ-สกุล: นงลักษณ์ จันตา
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: nongluck@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3074
ชื่อ-สกุล: สายสุดา เฟื่องจันทร์
ตำแหน่ง: พนักงานห้องสมุด
E-mail: saisuda@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3075, 3078
ชื่อ-สกุล: ประไพพิศ บูรณะธารารัตน์
ตำแหน่ง: พนักงานห้องสมุด
E-mail: prapipit@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3075, 3078
ชื่อ-สกุล: บวรนันท์ บุญสาย
ตำแหน่ง: พนักงานห้องสมุด
E-mail: bunsai14@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3075, 3078
ชื่อ-สกุล: นุชทิรา ชำนิพงษ์
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: nuttira@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3075, 3078
ชื่อ-สกุล: ศิริวรรณ ชุมกลาง
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: siriwanc@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3075, 3078
ชื่อ-สกุล: จิตตา ขุนโยธี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
E-mail: jitta@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3075, 3078
ชื่อ-สกุล: สุรัตน์ มีศิลป์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail: surat.m@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3075, 3078
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
ชื่อ-สกุล: ณรงค์ สุบงกช
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีการศึกษา (หัวหน้าฝ่าย)
E-mail: subong@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3064
ชื่อ-สกุล: รัฐพงษ์ อูปแก้ว
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีการศึกษา
E-mail: rattapong@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069-70
ชื่อ-สกุล: เฉลย พลทามูล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: chalery@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3070, 4054
ชื่อ-สกุล: สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีการศึกษา
E-mail: saravut.a@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069
ชื่อ-สกุล: ชุมพร เขียวชะอุ่ม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: chumporn@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069
ชื่อ-สกุล: เมธี เตียงพลกรัง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: mathee.t@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069
ชื่อ-สกุล: รังษีรัตน์ ชุนใช้
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: rungseirat@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3068
ชื่อ-สกุล: รักชนก บุญนวม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: chanok@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3068
ชื่อ-สกุล: ศักชัย หันขุนทด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: sakchai@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3066
ชื่อ-สกุล: ติชิลา สุกหอม
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: jumpa@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3850
ชื่อ-สกุล: ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: puttong@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3044, 3069
ชื่อ-สกุล: ทวีศักดิ์ ชำนิพงษ์
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: taweesak@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3850
ชื่อ-สกุล: โกสินทร์ ธีรานนท์
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์
E-mail: kosin@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3065
ชื่อ-สกุล: เพ็ญชนก เตชะเทียมจันทร์
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
E-mail: penchanok@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3103
ชื่อ-สกุล: เฉลิมวัฒน์ ปรีดาพิพัฒน์
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
E-mail: chaluemwat@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3065
ชื่อ-สกุล: จีรนันท์ เดชฉิมพลี
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
E-mail: jeenan@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3068
ชื่อ-สกุล: สุเมธ มานิมนต์
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: sumate@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069
ชื่อ-สกุล: ยิ่งยศ จอมพุทรา
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: yingyod@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3070
ชื่อ-สกุล: วสันต์ ศักดิ์กำปัง
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: vasunsak@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069
ชื่อ-สกุล: ชูเกียรติ หล่อนกลาง
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือ
E-mail: chookiet@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3068
ชื่อ-สกุล: ณัฐพล เขตกระโทก
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: nattapol@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3850
ชื่อ-สกุล: สุรัตน์ตา จงมอบกลาง
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: suratta@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3103
ชื่อ-สกุล: เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: a.eakarat@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069
ชื่อ-สกุล: ยุพาพรรณ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: yupapan@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3069
ชื่อ-สกุล: อาณัติ บำรุงเกาะ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
E-mail: arnat.b@sut.ac.th
โทรศัพท์: 3070
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล: บดินทร์ ยางราชย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (หัวหน้าฝ่าย)
E-mail: badin@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3081
ชื่อ-สกุล: วิทวัฒน์ วะสุรี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
E-mail: wittawat.w@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3072
ชื่อ-สกุล: พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
E-mail: panwira@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3082
ชื่อ-สกุล: ธารนที กรมโพธิ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: thannatee@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3080
ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ชื่อ-สกุล: สุภารักษ์ เมินกระโทก
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)
E-mail: srisui@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3088
ชื่อ-สกุล: ธันยกานต์ สินปรุ
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
E-mail: manissar@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3087
ชื่อ-สกุล: ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีการศึกษา
E-mail: chaisit@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3079
ชื่อ-สกุล: จักรี รังคะวัต
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: jakree@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3087
ชื่อ-สกุล: พัชรินทร์ ด่านกลาง
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
E-mail: 238028@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3087