วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม สมรรถนะองค์กร - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม สมรรถนะองค์กร

วิสัยทัศน์
         แหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศและ 200 อันดับแรกของเอเชีย
พันธกิจ
         1. บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         2. บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
         4. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ
         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่
         1. บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนภารกิจ หลักของมหาวิทยาลัย
         2. บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
         3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ ของหน่วยงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมองค์กร
        บริหารโปร่งใส บริการด้วยใจ ฉับไว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
        TEAM
        T = Transparency     โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
        E = Excellent service     บริการชั้นเลิศอย่างมืออาชีพ
        A = Attentive staff     บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการแบบฉับไว
        M = Modernization     บุคลากรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ทันเทคโนโลยี ทันโลก ทันสถานการณ์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ


สมรรถนะองค์กร
         บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วยความเป็นทีม และดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม