วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม สมรรถนะองค์กร - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม สมรรถนะองค์กร

วิสัยทัศน์
         แหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศไทย 
พันธกิจ
         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ให้บริการสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภารกิจ
      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่
      1. บริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัย   
      2. บริการสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย   
      3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการของหน่วยงาน
      4. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การให้บริการ การปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมองค์กร
        PROUD
        P = Professionalism      บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
        R = Relationship     ความสัมพันธ์ มิตรไมตรีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
        O = Opportunity     มองเห็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
        U = Unity     มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว
        D = Development     มีการพัฒนางาน พัฒนาคน


สมรรถนะองค์กร
         การให้บริการห้องสมุด และบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ การให้บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม