บริการโสตทัศนูปกรณ์ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บริการโสตทัศนูปกรณ์

        บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมหน่วยงาน กิจกรรมกระจายเสียงสาธารณะ และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย บำรุงรักษาและจัดหาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพทดแทน รวมทั้งบริการแนะนำการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ที่ถูกวิธีเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

 
 
ระบบภาพ
เครื่องฉายภาพ Projector
เครื่องฉายแผ่นทึบ Video Presenter
LED TV
จอรับภาพ Screen

 


ระบบเสียง
ลำโพงขยายเสียงตั้งโต๊ะ 20 วัตต์

ไมค์ชุดประชุม

ชุดขยายเสียงกลางแจ้ง 300-1,000 วัตต์
ไมค์สาย
ไมค์ลอย
ลำโพงเคลื่อนที่อัตราค่าบริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 1. บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • กรณียืมภายในมหาวิทยาลัย ให้ผู้ขอใช้บริการต้องมาติดต่อและเขียนใบยืม-คืนอุปกรณ์ที่ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
  • กรณียืมใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ทำบันทึกขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์บรรณสารฯ ผ่านหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง
  • ให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อนนำไปใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
  • ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4422-3069, 3070
 2. บริการโสตทัศนูปกรณ์
  • ขอใช้บริการ Online ได้ที่ click
  • ขอใช้บริการโดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และส่งใบขอใช้บริการทางโทรสาร หรือด้วยตนเอง หรือระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าไปที่ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  • ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4422-3069, 3070