บริการกราฟิกและศิลปกรรม - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บริการกราฟิกและศิลปกรรม

        บริการจัดทำป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ ข้อความงานกราฟิกศิลปกรรม ด้วยวัสดุกระดาษ ผ้า สติ้กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน งานประชุมสัมมนาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัตราค่าบริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรม
  • ขอใช้บริการ Online ได้ที่ Click
  • ขอใช้บริการโดยกรอกใบขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรม
  • ส่งใบขอใช้บริการที่ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  • การรับสื่อฯ สามารถติดต่อขอรับสื่อฯ ได้ด้วยตนเอง ณ ห้องบริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรม หรือขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการนำส่งและติดตั้งให้ เมื่อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
  • ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4422-3065