บริการผลิตเอกสารกลาง - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บริการผลิตเอกสารกลาง

        บริการผลิตสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อจำหน่ายแก่นักศึกษา ผลิตสำเนาข้อสอบ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และประสานงานจัดพิมพ์โรงพิมพ์ภายนอกกรณีที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงจำนวนมาก
อัตราค่าบริการ
แนวปฏิบัติการขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง


ขั้นตอนการขอใช้บริการผลิตเอกสารกลาง