เครือข่ายความร่วมมือ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือ


 
เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET - NakornRatchasima Information Network)
เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา (ภอ.นม.) หรือเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโคราชศึกษาที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีห้องสมุดสมาชิก จำนวน 7 แห่ง

 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET - Provincial University Library Network)
เป็นข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน ปัจจุบันมีห้องสมุดสมาชิก จำนวน 20 แห่ง
 

 
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis)
เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การบริการสารสนเทศ และเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย - วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLis - Thai Library Integrated System)
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

 
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด