การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

         ท่านสามารถบริจาคทรัพยากรสารสนเทศให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่และให้บริการได้ เพียงแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ โดย
         • บริจาคด้วยตนเอง สามารถบริจาคทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ศูนย์บรรณสารฯ ตามวันเวลาเปิดบริการ
         • บริจาคหนังสือเป็นไฟล์ดิจิตอล สามารถส่งไฟล์มาที่ library@sut.ac.th
         • บริจาคโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถจัดส่งตามที่อยู่ ต่อไปนี้
                 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือบริจาค)
                  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                  ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000


         ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเกณฑ์การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
                  1. เนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และนโยบายของมหาวิทยาลัย
                  2. เนื้อหามีความทันสมัย ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีปัจจุบัน
                  3. เป็นหนังสือที่มีคุณค่า หรือได้รับรางวัล หรือวรรณกรรมคลาสิค
                  4. ตัวเล่มอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยขีดเขียน ฉีกขาด สะอาด ไม่เหลืองกรอบหรือเป็นรา
                  5. เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ

         ศูนย์บรรณสารฯ จะดำเนินการพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศที่บริจาคตามเกณฑ์ข้างต้น และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวได้ตามเหมาะสม หรืออาจพิจารณาบริจาคต่อให้กับห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
         โทรศัพท์: 0 4422 3106
         E-mail: library@sut.ac.th