บริการสนับสนุนการวิจัย - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บริการสนับสนุนการวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร
   คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       Journal Impact Factor List
   ฐานข้อมูลออนไลน์    Scimago Journal & Country Rank
   วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
   วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
   ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
   Google Scholar    EndNote
   ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด    Mendeley
   สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
 
การคัดเลือกวารสารและการเตรียมผลงานเพื่อตีพิมพ์ เครื่องมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงาน
การคัดเลือกวารสาร   Turnitin  
   Elsevier Journal Finder
           > สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้สอน โปรดติดต่อฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 4769, 4750
          > สิทธิ์การใช้งานสำหรับนักศึกษา โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
   Wiley Find Journal  
   IEEE Publication Recommender       คู่มือการใช้งาน Turnitin
   รายชื่อวารสารที่ควรระวังในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์    แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563
   Taylor & Francis Choosing a journal       
การเตรียมผลงานเพื่อตีพิมพ์ บริการอื่นๆ
   Publish with IEEE Journals    บริการวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานวิชาการ
   Publish with IEEE Conferences    บริการยืมระหว่างห้องสมุด
   Wiley: Preparing your article    บริการห้องค้นคว้า
   Publish with Elsevier          บริการ Book Delivery
   Taylor & Francis: Writing your paper    การอบรม
   
การจัดทำวิทยานิพนธ์  
   คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มทส./Template  
   คู่มือการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส.