ศบส มีการเจาะผนังเพื่อปรับปรุงห้องค้นคว้าและอาจมีเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศบส มีการเจาะผนังเพื่อปรับปรุงห้องค้นคว้าและอาจมีเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ