29 มีนาคม 2567 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม Zotero ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
29 มีนาคม 2567 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและการใช้โปรแกรม Zotero ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00 น. (ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.)
อบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม Zotero ณ ห้องอบรม  อาคารบรรณสาร ชั้น 3

 แบบประเมินการฝึกอบรม Zotero 


 

เนื้อหาการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
แนะนำเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การค้นหาหนังสือฉบับพิมพ์และหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บทความ รายงานการประชุม กรณีศึกษา ฯลฯ จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยทั้งของไทย และต่างประเทศ

ลักษณะการฝึกอบรม
เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา เช่น การค้นหาหนังสือฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สกว. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์, ACS, AIP/APS, ScienceDirect, Wiley-Blackwell, SpringerLink, Emerlad, DAO, SCOPUS เป็นต้น


เนื้อหาอบรมการใช้โปรแกรม Zotero

แนะนำโปรแกรม Zotero การนำรายการอ้างอิงเข้าสู่ฐานข้อมูล การเลือก / ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง และการนำรายการอ้างอิงมาอ้างขณะเขียนรายงาน

ลักษณะการฝึกอบรม
เน้นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Zotero ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถนำโปรแกรม Zotero มาใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงได้ด้วยตนเอง
 
 
กรณีที่คณาจารย์ / นักศึกษา ประสงค์ให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเป็นการเฉพาะกลุ่ม นอกเหนือตารางเวลา
ที่ปรากฏ โปรดติดต่อฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยตรง โทรศัพท์. 044-223087-88 Email : srisui@sut.ac.th

** เปิด Endnote ครั้งแรกในห้องอบรม
** แก้ไขปํญหาขึ้นหน้าจอ Welcome to microsoft Edge
** แก้ปัญหาห้องอบรม เปิดไฟล์ .Ris แล้วไม่เปิดโปรแกรม Endnote