กิจกรรมการอพยพหนีไฟ ณ อาคารบรรณสาร - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กิจกรรมการอพยพหนีไฟ ณ อาคารบรรณสาร