เพียงมีบัตรประจำตัวนักศึกษา=บัตรสมาชิกห้องสมุด - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เพียงมีบัตรประจำตัวนักศึกษา=บัตรสมาชิกห้องสมุด