ศูนย์บรรณสารและสื่อการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015