ศบส. ได้รางวัลดีเด่น อันดัน 2 อาคารประหยัดพลังงาน ในโครงการ SUT SDGs Energy Callenge #1 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศบส. ได้รางวัลดีเด่น อันดัน 2 อาคารประหยัดพลังงาน ในโครงการ SUT SDGs Energy Callenge #1