ลงทะเบียน/Register : 22 กันยายน 2565 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารบรรณสาร - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ลงทะเบียน/Register : 22 กันยายน 2565 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารบรรณสาร


ขอความยินยอมให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ในการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวม