ลงทะเบียน/Register : 28 กันยายน 2565 อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ลงทะเบียน/Register : 28 กันยายน 2565 อบรมออนไลน์การค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 615 033 1878)


ขอความยินยอมให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ในการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวม