รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 16 มิถุนายน 2565 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารบรรณสาร - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 16 มิถุนายน 2565 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารบรรณสาร

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา/หน่วยงาน (School/Office of the Rector)