รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 22 ธันวาคม 2565 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ลงทะเบียน : 22 ธันวาคม 2565 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3

#ชื่อ-สกุล (Name)สาขาวิชา/หน่วยงาน (School/Office of the Rector)
1ถิรวัฒน์ บุบผาโชติ สาขาขนส่งและโลจิสติกส์
2อธิภัทร บุตรก้ำพี้ สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติก
3สิรีธร ศิริวิวัฒนานนท์ วิศวกรรมขนส่ง
4พรชัย คูเจริญ โลจิกติกส์