บริการห้องสมุด ข้อแนะนำในการเข้าใช้ห้องสมุด
ระเบียบการใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการ
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การเรียงลำดับหนังสือบนชั้น
สิทธิ์ในการยืมและค่าปรับ หนังสือแนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (eBook)
วีดิทัศน์แนะนำบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


บริการห้องสมุด

- e-Resource - ยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)
- จองห้องค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม - ยืมผ่านเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET)
- Video on Demand
    - ตรวจสอบสถานะและจอง
- สืบค้นสารสนเทศ
- ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ - สำรองทรัพยากรสารสนเทศ
- นำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) - แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
- จองทรัพยากรสารสนเทศ - ขอข้อมูล Catalog in Publication (CIP)
- ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า - ขอข้อมูล ISSN ของวารสาร
- สมัครสมาชิก
Go to top

ข้อแนะนำในการเข้าใช้ห้องสมุด

 1. โปรดแต่งกายสุภาพ
 2. เมื่อจะเข้าห้องสมุดให้รูดบัตรหรือทาบบัตรหรือสแกนนิ้วมือที่เครื่องอ่านบัตรประตูทางเข้า
 3. ห้องสมุดจะไม่รับฝากสิ่งของมีค่า และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าที่สูญหายหรือเสียหายเพราะผู้มาใช้บริการวางไว้ในห้องสมุด
 4. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
 5. ให้เปลี่ยนสัญญาณเรียกเข้าของโทรศัพท์เป็นระบบสั่นและใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณห้องสมุด
 7. ต้องมีความเคารพต่อสถานที่ด้วยการสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นที่รำคาญของผู้อื่น
 8. ผู้ใช้บริการสามารถหยิบหนังสือเล่มที่ต้องการจากชั้นได้เอง โดยปฏิบัติตามโครงการหนังสือพร้อมใช้
 9. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้เก็บคืนตามป้ายชื่อของสิ่งพิมพ์ที่ติดอยู่บนชั้นวาง
 10. ห้ามขีด เขียน ตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ไร้ค่าซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ
 11. ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
Go to top

ระเบียบการใช้บริการ

Go to top

ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการ

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือตำรา เรื่องสั้น นวนิยาย หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ในระบบชั้นเปิด บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3 ของอาคารบรรณสาร โดยมีการจัดระบบหมวดหมู่ที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ การค้นหาและการให้บริการ ดังนี้


หนังสือตำรา
        ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System: LC) แบ่งหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามเนื้อหาวิชาความรู้ของสิ่งพิมพ์ออกเป็น 21 หมวดใหญ่ โดยใช้อักษรโรมันและตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาวิชา
        หากเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทตำราวิชาการด้านการแพทย์ ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ ระบบ หอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine: NLM) โดยแบ่งหมวดหมู่พื้นฐานด้านการแพทย์ ออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ QS-QZ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 35 หมวด คือ W-WZ โดยใช้อักษรโรมันผสมกับตัวเลขอารบิค เป็นสัญลักษณ์
        นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดให้มีบริการมุมสารสนเทศเฉพาะทาง ดังนี้
 

สารสนเทศด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ใช้สัญลักษณ์ SET (Stock Exchange of Thailand)
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้สัญลักษณ์ STI (Science Technology and Innovation)
สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ใช้สัญลักษณ์ นม หรือ NM (Nakhon Ratchasima)
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ใช้สัญลักษณ์ NHRC (National Human Rights Commission)
สารสนเทศอาเซียน ใช้สัญลักษณ์ ASEAN


ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือตำรา
        ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือตำราวิชาการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดให้ใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนการใช้เลขหมวดหมู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดหมวดหมู่ ดังนี้
 

เรื่องสั้น ใช้สัญลักษณ์ รส หรือ SC (Short Story Collection)
นวนิยาย ใช้สัญลักษณ์ นว หรือ Fic (Fiction)
หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ใช้สัญลักษณ์ ย หรือ JV (Juvenile)
ซีดีรอม ใช้สัญลักษณ์ CD
แผนที่ ใช้สัญลักษณ์ MAP
โครงการศึกษา มทส. ใช้สัญลักษณ์ มทส. Project + สาขาวิชา
รายงานการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ใช้สัญลักษณ์ มทส. Coop + สาขาวิชา
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มทส. ใช้สัญลักษณ์ มทส. Thesis + สาขาวิชา
วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก มทส. ใช้สัญลักษณ์ มทส. Diss + สาขาวิชา
รายงานการวิจัยของบุคลากร มทส. แต่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน มทส. ใช้สัญลักษณ์ มทส. + Research + สาขาวิชา


วารสาร / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
        วารสาร ให้บริการแบบชั้นเปิดบริเวณ ชั้น 3 ของอาคารทั้งวารสารฉบับใหม่ และฉบับย้อนหลัง สำหรับวารสารฉบับย้อนหลัง ห้องสมุดจะรวมเล่มเป็นวารสารเย็บเล่มและนำขึ้นชั้นบริการแยกจากวารสารฉบับใหม่
        หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ให้บริการแบบชั้นเปิด จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อ ฉบับปัจจุบันให้บริการ ณ ชั้น 1 ฉบับย้อนหลังให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

Go to top

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

        การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด หมายถึง การนำเอาทรัพยากรสารสนเทศมาจัดแยกประเภทของแต่ละสาขาวิชาอย่างกว้างๆ โดยเล่มที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยการแทนเนื้อหาของแต่ละเล่มด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น QA76.73 C12 อ7ค 2547 เป็นต้น มีดังนี้

หมวดหมู่ตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System: LC)
A ความรู้ทั่วไป
B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
C ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
D ประวัติศาสตร์ยุโรป
E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา
G ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ
H สังคมศาสตร์
J รัฐศาสตร์
K กฎหมาย
L การศึกษา
M ดนตรี
N วิจิตรศิลป์
P ภาษาและวรรณคดี
Q วิทยาศาสตร์
S เกษตรศาสตร์
T เทคโนโลยี
U ยุทธศาสตร์
V นาวิกศาสตร์
Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์


หมวดหมู่ตามระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine: NLM)
โดยแบ่งหมวดหมู่พื้นฐานด้านการแพทย์ ออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ QS-QZ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 35 หมวด คือ W-WZ
QS-QZ สุขภาวะเบื้องต้น (Pre-Clinic)
W แพทย์ศาสตร์
Go to top

การเรียงลำดับหนังสือบนชั้น

 1. เรียงหนังสือจากเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก
 2. จัดเรียงหนังสือจากซ้ายไปขวาทีละช่องชั้นวางหนังสือ และเรียงจากชั้นบนลงชั้นล่าง
 3. หนังสือที่เลขหมู่ซ้ำกันหรือเลขหมู่เดียวกัน จะเรียงตามอักษรย่อของชื่อผู้แต่ง หรือเลขผู้แต่ง
 4. หนังสือที่มีหลายเล่มซ้ำกันจัดเรียงตามฉบับ (ฉ.) ตามลำดับน้อยไปหามาก หรือตาม copy 1 2 3 4…
 5. หนังสือที่มีหลายเล่มจบจัดเรียงตามลำดับเล่มที่ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
LB
99.7
K522
2005
V.1
LB
99.7
K522
2005
V.1 C.2
LB
99.7
K522
2005
V.2
LB
99.7
K522
2005
V.2 C.2
Go to top

สิทธิ์ในการยืมและค่าปรับ

พนักงานและนักศึกษาปริญญาตรี
ประเภท ยืมได้ ระยะเวลาให้ยืม ค่าปรับ/เล่ม/วัน
หนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์ฉบับซ้ำ
งานวิจัย ฉบับซ้ำ
หนังสืออ้างอิงฉบับพิมพ์เก่า/ซ้ำ
10 เล่ม 14 วัน 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 รายการ 1 คืน 3 บาท
นิตยสาร 5 ฉบับ 7 วัน 3 บาท
สื่อไม่ตีพิมพ์ 5 รายการ 14 วัน 5 บาท

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประเภท ยืมได้ ระยะเวลาให้ยืม ค่าปรับ/เล่ม/วัน
หนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์ฉบับซ้ำ
งานวิจัย ฉบับซ้ำ
หนังสืออ้างอิงฉบับพิมพ์เก่า/ซ้ำ
20 เล่ม 21 วัน 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 รายการ 1 คืน 3 บาท
นิตยสาร 5 ฉบับ 7 วัน 3 บาท
สื่อไม่ตีพิมพ์ 5 รายการ 21 วัน 5 บาท

กรรมการสภามหาวิทยาลัย / คณาจารย์ / นักวิจัย
ประเภท ยืมได้ ระยะเวลาให้ยืม ค่าปรับ/เล่ม/วัน
หนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์ฉบับซ้ำ
งานวิจัย ฉบับซ้ำ
หนังสืออ้างอิงฉบับพิมพ์เก่า/ซ้ำ
30 เล่ม 1 ภาคการศึกษา 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 รายการ 1 คืน 3 บาท
นิตยสาร 5 ฉบับ 7 วัน 3 บาท
สื่อไม่ตีพิมพ์ 5 รายการ 1 ภาคการศึกษา 5 บาท

บุคคลภายนอก / ผู้เกษียณอายุ
ประเภท ยืมได้ ระยะเวลาให้ยืม ค่าปรับ/เล่ม/วัน
หนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์ฉบับซ้ำ
งานวิจัย ฉบับซ้ำ
หนังสืออ้างอิงฉบับพิมพ์เก่า/ซ้ำ
5 เล่ม 14 วัน 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 รายการ 1 คืน 3 บาท
นิตยสาร 5 ฉบับ 7 วัน 3 บาท
สื่อไม่ตีพิมพ์ 3 รายการ 14 วัน 5 บาท
Go to top

หนังสือแนะนำศูนย์บรรณสารฯ (eBook)

Go to top