สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/Document : 19 มกราคม 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/Document : 19 มกราคม 2566 อบรมการค้นคืนสารสนเทศและ การใช้โปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรม อาคารบรรณสาร ชั้น 3

 
เอกสารการค้นคืนสารสนเทศ
คู่มือการค้นคืนสารสนเทศ
PowerPoint การค้นคืนสารสนเทศ
การเขียนรายงาน
VDO Quick Tips & Shortcuts for Database Searching
VDO Single search
เอกสาร EndNote
การติดตั้ง EndNote X9
Workflow@EndNote
คู่มือการใช้โปรแกรม EndNote X7
EndNote X9 Guide
VDO EndNote X9 on Windows: The Short Course
VDO How to use EndNote in six minutes: Windows
VDO การนำรายการอ้างอิงจาก Google Scholar เข้าสู่โปรแกรม EndNote
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย แบบระบุฐานข้อมูล